Mazmun marketingi ýa-da adaty marketing? Semalt näme saýlamalydygyny düşündirýär

Potensial müşderileriňiziň we tomaşaçylaryňyzyň nämä girýändigine düşünmek, marketing barada aýdylanda ýeterlik derejede ünsi çekip bolmaz. Maksatly diňleýjilere özboluşly we täze mazmuny hödürlemek gaty möhümdir. Güýçli bäsdeşlik gurşawynda ýaşamak we maksatlaryňyza ýetmek üçin hakyky wagtda maksatly diňleýjilere ýokary hilli mazmuny ýetirmeli we gowşurmaly. Köp sanly marketologlar SEO barada aýdylanda dogry çemeleşmäniň nämedigine baha berýärler.

Ulanyjynyň gatnaşygyny we ajaýyp öwrüliş tizligini almak üçin diňleýjileriňiz mazmunyňyza, mazmunyňyza we gelýän habaryňyza düşünmeli. Adaty marketing we mazmun marketingini dolandyrmak üçin ulanylýan çemeleşmeleriň arasynda köp tapawut bar.

“Semalt Digital Services” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller mazmun marketinginiň we adaty marketingiň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini düşündirýär.

SEO, ulanyjylaryň özara gatnaşygyny nygtamak we kampaniýaňyzy görmek üçin. Adaty marketing, esasan, diňleýjilerine ýetmek üçin radio mahabatlaryny we neşirleri ulandy. Mazmun marketingi, SEO tehniki elementleri tomaşaçylara ýetmek üçin ulanylýar. E-poçta kampaniýalary, wideo mahabatlary, sosial media platformalary we bloglar barada gürleşiň. Netijeli SEO kampaniýasy we potensial müşderileriňize ýetmek üçin janly hekaýa setiri we mazmuny olara ýetirmegiň täsirli usuly bolmaly.

Adaty marketingi mazmun marketinginden tapawutlandyrmak üçin birnäçe tapawut ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, öňde goýlan maksatlar birmeňzeş. Mazmunda we adaty marketingde ýetilmeli maksatlar:

  1. Bar bolan potensial müşderileri potensial müşderilere we müşderilere öwüriň
  2. Belli bir önümde diňleýjilere ýeterlik okuw bermek
  3. SEO kampaniýasynda has potensial müşderileri döretmek üçin

Beýleki tapawutlar:

Mazmun döretmek

Gowy mazmunyň öndürilmegi sanly marketologlary we diri galmakda uly üstünlikleri üpjün edýär. Hil we täze mazmunyň öndürilmegi media platformalarynda aýlanýar we gatnaşygy artdyrýar.

  • SEO-nyň uzak möhletli ýaşamagy

Mazmun marketingi, ýaramlylyk möhleti taýdan gowy. Mazmun marketingi bilen, häzir köp pul sarp etmeli däl. Mazmun marketingi uzak möhletleýin girdeji gazanýan marketologlary üpjün edýär.

  • Tomaşaçylaryňyz bilen aragatnaşyk saklamaga bolan çemeleşmäňiz

Adaty marketing tomaşaçylara önümiňize has şahsy derejede düşünmäge mümkinçilik bermeýär. Has açyk çemeleşme. Beýleki tarapdan, mazmun marketingi sanly marketologlara blog, wideo esasly kampaniýalar we e-poçta ýaly usullary ulanyp müşderileri çekmäge mümkinçilik berýär. SEO kampaniýasynda uly üstünlik gazanmak isleseňiz, mazmun marketingini ulanyň.

  • Potensial alyjylary mazmun döredijiler bilen baglanyşdyrmak

Sanly marketing barada aýdylanda, iň oňat mazmunyň döredilmegine ýeterlik derejede ünsi çekip bolmaz. Mazmuny döredijiler bilen iň ýokary alyjylaryň arasynda gowy gatnaşyk bolmaly. Mazmun marketingi marketologlara ynamdar web mazmuny döredijiler bilen birleşmäge mümkinçilik berýär.

Adaty marketing we mazmun marketingi SEO kampaniýalarynda üstünlik gazanmakda möhüm rol oýnaýar. Marketing köne usul ýa-da täze usullar barada däl. Müşderileriňize iň oňat mazmuny hödürlemek we ulanyjylaryň ünsüni çekmek gaty möhümdir. Mazmun marketingini ulanyp, täsirli SEO kampaniýasyny dörediň we müşderileriňizi has köp gazanç ediň.